People

Director

Prof. Kun Sun

ksun3@gmu.edu

(703) 993-1715

PhD Students

Yue Li

yli20@email.wm.edu

Jianhua Sun

jianhua@cs.wm.edu

Shengye Wan

swan@email.wm.edu

Xinda Wang

xwang44@masonlive.gmu.edu

Collaborators, Affiliated Researchers, and Alumni

Ning Zhang

Washington University

He Sun

Huawei Technologies

Yi He

NetEase Inc.

Comments are closed.