People

Director

Prof. Kun Sun

ksun3@gmu.edu

(703) 993-1715

PhD Students

Yue Li

yli20@email.wm.edu

(757) 775-6894

Jianhua Sun

jianhua@cs.wm.edu

(757) 634-5462

Kyle Wallace

kmwallace@email.wm.edu

Shengye Wan

swan@email.wm.edu

Collaborators, Affiliated Researchers, and Alumni

Lingguang Lei

llei2@gmu.edu

(757) 272-6517

Chong Guan

cguan2@gmu.edu

(757) 849-2028

Ning Zhang

Raytheon

ningzh@vt.edu

He Sun

Huawei Technologies

sunhe5@huawei.com

Yi He

clangllvm@126.com

(424) 395-9430

Jing Zheng

jzheng21@gmu.edu

Comments are closed.